Huishoudelijk reglement Sparta

 1. Inleiding

Sparta Lille wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Sparta wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders op dit vlak. De Bosuil moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

 

 1. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor alle spartanen zijn algemene gedragsregels opgesteld en per doelgroep zijn specifieke gedragsregels geformuleerd.

Doelstelling
Sparta Lille wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Sparta een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden van Sparta Lille moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij Sparta uitgedragen en nageleefd. We kunnen en durven elkaar hierop aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. We noemen dit normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan.

 

 1. Algemene gedragsregels

Sparta vraagt uitdrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel is er geen voetbal en zonder tegenstander ook niet!
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is voor iedereen en niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van Sparta Lille 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of afwezigheden.
Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond de terreinen
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als naar de andere kant moet.
Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd.
Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde rekken bij de Bosuil geplaatst.
Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein bij de Bosuil.
De toegang naar de velden moet in het belang van de veiligheid altijd worden vrijgehouden.
Matig je snelheid in de nabijheid van de Bosuil.
We respecteren de eigendommen van de Bosuil en de buren en we vernielen niets.
Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken en gesanctioneerd.
 

 1. Ons jeugdteam

Aan het hoofd van onze sportieve werking naar de jeugd toe staat een jeugdcoördinator/jeugdverantwoordelijke. Deze persoon zorgt voor de algemene coördinatie van de jeugdwerking op sportief gebied. We wensen alzo de kwaliteit van onze jeugdopleiding te waarborgen en te verbeteren. Het zijn zij die de sportieve visie van onze club moeten overbrengen aan onze trainers, spelers… om alzo de doorstroming te waarborgen.

 

 1. Gedragsregels en praktische afspraken voor de spelers


Trainingen
Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn. Op de aanvangstijd dient iedereen op het trainingsveld te staan. Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, dan verwittig je tijdig je trainer.
Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te  organiseren. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining, is voor de keepers de keeperstraining prioritair.

Wedstrijden
Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur. Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt.
Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer.
Elke speler is verplicht zijn identiteitskaart bij elke wedstrijd mee te brengen. Zonder deze kaart mag hij/zij niet spelen. Na de wedstrijd en training nemen de spelers een douche.

Uitrusting
Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest…).
Scheenbeschermers zijn verplicht voor elke wedstrijd en training.

Accommodatie en materiaal
Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier worden gebruikt. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achter laat.
Laat de douchekranen niet onnodig lopen.
Schoenen worden buiten afgeklopt en afgeborsteld.
Alle doelen moeten na iedere training langs de zijlijn worden geplaatst.

Gedrag
Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders…  en dit zowel op als naast het veld. Let op je taalgebruik.
Heb respect voor je medespelers, moedig elkaar aan en werk mee aan de teamgeest.
Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
Beschouw de kritische benadering van de trainer of jeugdcoördinator als een leermoment.
Durf uitkomen voor je mening, maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een aanvaardbare plaats, dus niet op het veld of in de kantine.
Geef na de wedstrijd je tegenspelers en de scheidsrechter een hand, ook al hebben zij het volgens jou niet altijd bij het rechte eind gehad.
Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect.
Kettingen, horloges, ringen, piercings… zijn taboe tijdens de  training en wedstrijd.
Een eventuele spanbroek moet dezelfde kleur hebben als je voetbalbroek.
Trap nooit naar het doel als je niet bent opgewarmd tijdens een wedstrijd of training.
Als er een probleem is, aarzel dan niet om dit bespreken met je trainer, je afgevaardigde of de jeugdcoördinator. Kan je dit niet kwijt aan deze mensen, dan ben je altijd welkom bij iemand van het bestuur. Blijf zeker niet rondlopen met je ongenoegen!

Bijkomend voor de spelers van het 1e en 2e elftal
Van de spelers van het 1e en 2e elftal verwachten wij regelmatige deelname aan de verschillende activiteiten van de club. In de mate van het mogelijke hopen wij dat zij zich engageren om – in een beurtsysteem – de thuiswedstrijdjes van de ploegjes t.e.m. de U11 te fluiten.
 

 1. Regel voor onze ploegafgevaardigde

Hij/Zij is verantwoordelijk voor al het niet-sportieve rondom de ploeg. Laat de problematiek van de spelers over aan de trainer en jeugdcoördinator. De ploegverantwoordelijke heeft een voorbeeldfunctie. Toon je sportief tegenover tegenstander en scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.

 

 1. Gedragsregels voor de trainer en jeugdtrainers

Zij zijn tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
De trainer heeft op elk moment op en naast het veld een voorbeeldfunctie. Toon je sportief tegenover tegenstander en scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.
Ook na de wedstrijd houd je toezicht op je spelers. Controleer of ze kleedkamers netjes achterlaten. Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
De trainer geeft op een positieve manier leiding aan zijn team tijdens de trainingen en wedstrijden.
De trainer maakt afspraken met spelers en ouders omtrent het omkleden voor en na de trainingen en de wedstrijden.
Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig dan tijdig de jeugdcoördinator.
De trainer ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug op zijn plaats komt.
De trainer zorgt ervoor dat de spelers zich door middel van de trainingen kunnen ontwikkelen op technisch, tactisch en fysisch gebied en met plezier voetballen.
De trainer werkt mee aan goede ploeggeest en geeft positieve feedback na de wedstrijd.
De trainer stimuleer de spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan clubactiviteiten.

 1. Gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.
Om de toekomst van onze club te verzekeren, hebben wij de intentie om een goede en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen slagen indien alle ouders hieraan meewerken.
Breng een merkteken of je naam aan in de persoonlijke kledij van uw kind.
Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van de ouders verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.
Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen krijgen.
Gedraag je tegenover de tegenstander en de scheidsrechter. Wanneer je vindt dat zijn/haar beslissing fout is, kun je nog altijd respectvol reageren.
Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.
De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en verantwoordelijken.
Ouders kunnen zich niet bemoeien met de opstelling, de speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die beslist welke positie de spelers bekleden.
Houd steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.
Het is best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken of beslissingen binnen onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of bestuur.
Voetbal is een spel, maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe wereldster moet worden. Het enige wat kinderen willen, is plezier maken.
Zoals u zal merken, organiseert onze club allerlei activiteiten. Uw inbreng door uw aanwezigheid, uw hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom. Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vele vrijwilligers.

Probeer zeker om geregeld aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.
Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.
Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan…
 

 1. Alcohol, tabak en drugs

Het is ten strengste verboden om te roken op het veld, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op het secretariaat.
Drugbezit en druggebruik in en rond het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

 1. Sancties

Overtreden van de gedragsregels kan leiden tot sancties opgelegd door Sparta Lille. Afhankelijk van de ernst en herhaling van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk worden gezocht naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete voor de club en mogelijk een schorsing voor de speler.

 

 1. Ongeval en verzekering

Al onze leden zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB. Deze verzekering dekt echter slechts het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom zeker een te overwegen optie.

Indien een speler een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter is vereist, dient als volgt gehandeld:
Vraag aan je afgevaardigde een aangifteformulier (of download het van onze website) en laat het door de geraadpleegde arts invullen.
De gegevens i.v.m. uw ziekenfonds moet u zelf invullen in de overeenkomstige vakjes op de achterzijde en ook een geel klevertje bijvoegen.
Dit medisch getuigschrift dient u onmiddellijk bezorgen aan de clubsecretaris.
Na enkele dagen ontvangt u een gekleurd formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’.
Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij/zij dit formulier door de dokter invullen. Wie vroeger begint te spelen dan de door de dokter voorziene datum, speelt op eigen risico!
U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening voor het sportongeval.
Deze afrekening moet u, samen met en het gekleurde formulier, bezorgen aan onze clubsecretaris.
De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de penningmeester.

 1. Afgelaste wedstrijden

Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de KBVB de wedstrijden van jeugd, reserven en 1e elftal afgelast. De Bond maakt de afgelastingen kenbaar via haar website: www.footbal.com.

 

Laatste nieuwtjes

Sparta Lille

 • Bosuilstraat 4 3910 Pelt,
  België.

 • 011/ 80 25 15

 • sparta.lille@outlook.be

Volg Sparta Lille